Biomassacentrale - B&W beantwoordt vragen van GroenLinks Diemen

Fred Vos 13-12-2018 826 keer bekeken 0 reacties

Op 29 november beantwoordde B&W vragen van de GroenLinks fractie over het bouwplan van Nuon om op haar terrein aan de Overdiemerweg een biomassacentrale te bouwen. Deze nieuwbouw zou moeten komen naast de twee gasgestookte centrales die daar nu al staan. Er leven zorgen over biomassa en gezondheid.

Nuon heeft een omgevingsvergunning voor het bouwplan gevraagd omdat dit plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan staat namelijk alleen elektriciteitsproductie met aardgas toe. Warmteproductie met biomassa valt hier niet onder. Het bevoegd gezag voor deze aanvraag is het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht schrijft echter voor dat de gevraagde omgevingsvergunning pas kan worden verleend na afgifte van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) door de gemeenteraad, in dit geval de gemeenteraad van Diemen. 
Als de VVGB niet wordt verleend, moeten Gedeputeerde Staten de vergunning weigeren. Als de VVGB wel wordt verleend kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning verlenen.

Het is aan B&W om het gemeentelijk proces zorgvuldig te doorlopen en de gemeenteraad hierover te adviseren. Globaal komt dit er op neer dat B&W de gemeenteraad eerst zullen voorstellen een ontwerpbesluit te nemen, dit ontwerpbesluit daarna ter inzage te leggen - samen met een communicatietraject, waar een informatiebijeenkomst onderdeel van is - waarbij iedereen binnen een termijn van zes weken in de gelegenheid is een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Daarnaast zien B&W het als taak om ook alle zorgen die er leven ten aanzien van biomassa -  bestuurlijke en in de samenleving zoals bijvoorbeeld natuur en milieu organisaties - te beoordelen. Wanneer deze niet vallen onder het criterium 'goede ruimtelijke ordening', willen B&W deze zorgen op een andere manier - dus los van de VVGB, bijvoorbeeld door het stellen van eisen of het maken van afspraken - ondervangen of afzwakken.

De vragen van GroenLinks

1. Wat is in deze aanvraag de rol van het college van B&W en de gemeenteraad van Diemen? Wie moet uiteindelijk deze vergunning weigeren danwel toekennen?

2. Wat onderneemt het college op dit moment om helderheid te krijgen over de voors en tegens van dit project?
2.1 Wat kan de gemeenteraad borgen binnen de reikwijdte van een VVGB?
2,2 Wat kan de gemeente wel en niet beinvloeden los van de VVGB?
2.3 Wat is het voordeel, standpunt en verantwoordelijkheid van andere betrokken gemeenten?
2.4 Welke duurzaamheidsvoordelen biedt biomassa in het algemeen, welke nadelen zijn er en wat kan de mate van beïnvloeding door de gemeente(n) zijn?
2.5 Wat zijn de voordelen en nadelen van een biomassacentrale voor Diemen?

De milieuorganisatie Amsterdam Fossielvrij is tegen het bouwen van deze centrale, stelt dat dit project niet duurzaam genoeg is en daarom geen goed alternatief is voor de huidige gasgestookte centrales. Dit terwijl Nuon zelf dit project juist presenteert als een duurzamere oplossing die nodig is in de transitie gasgestookte centrales naar een waterstof-gebaseerd energiesysteem.
3. Hoe kijkt het college aan tegen de bezwaren zoals geuit door Amsterdam Fossielvrij, daarin gesteund door prominente wetenschappers?

Nuon presenteert dit plan als een "tussenoplossing" in de transitie naar een volledig duurzame oplossing.
4. Wat is de termijn waarop deze biomassacentrale, indien daadwerkelijk gebouwd, weer gesloten zou kunnen worden?

5. Kunnen voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van de vergunning, bijvoorbeeld ten aanzien van uitstoot, de herkomst van de te verbranden biomassa en de tijdelijkheid van de centrale? Aan wie is het om die voorwaarden te stellen?

Lees hier het volledige antwoord van B&W - download pdf

Cookie-instellingen