College Diemen: met vier windturbines schone stroom voor 16.000 huishoudens

Markus Schmid
345 keer bekeken 0 reacties

Diemen heeft de effecten van windturbines op de woonomgeving en natuur laten onderzoeken. Alle onderzoeksresultaten staan in een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door Antea Group. Het college van b en w heeft het concept MER vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.

Zienswijzen indienen kan van 8 december tot en met 31 januari 2024. In dezelfde periode zal een onafhankelijke commissie MER het onderzoek toetsen.

In het MER zijn de vier zoekgebieden voor windenergie (zie kaartje) op twee manieren onderzocht. Deel A is een onderzoek naar de onderlinge verschillen tussen de vier locaties. In deel B zijn de milieueffecten van vier verschillende windturbine opstellingen onderzocht. In het onderzoek is er van uitgegaan dat er op elke locatie ruimte is voor één windturbine die niet hoger is dan 145 meter.

Volgens wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes van den Berg helpt het MER bij de afweging of er in Diemen op een verantwoorde manier windturbines geplaatst kunnen worden. ‘Het MER vraagt het college om een voorkeur uit te spreken voor een van de opstellingen. We hebben nu een eerste voorlopige afweging gemaakt. Hier komt uit dat we een voorkeur hebben voor het alternatief met vier windturbines in de zoekgebieden A B C en D. We gaan dan voor de maximale opwek en kunnen met vier windturbines duurzaam stroom opwekken voor circa 16.000 huishoudens. Het MER laat zien dat het effect van een vierde windturbine op de leefomgeving ten opzichte van de variant met drie windturbines geen groot verschil geeft. We vinden dat we het alternatief ‘maximale opwek’ kunnen verantwoorden.’

Nu inwoners en andere belanghebbenden aan zet

Of de inwoners van Diemen, inwoners van buurgemeenten en andere belanghebbenden deze eerste conclusie van het college van Diemen delen moet gaan blijken uit zienswijzen. Het college zal alle zienswijzen beantwoorden en dan het definitieve MER en het definitieve voorkeursalternatief aan de gemeenteraad voorleggen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om in het tweede kwartaal van 2024 een besluit te nemen of Diemen planologisch gaat meewerken aan windturbines.

Ruimte voor twee zonneparken en -panelen langs snelwegen

Bijna gelijktijdig met het MER voor windenergie schept het college ook meer duidelijk over de kansen voor grootschalige opwek van zonne-energie in Diemen. Het college wil drie locaties (zie kaartje) aanwijzen voor de grootschalige energie opwek met zonnepanelen. Via het project ‘Energieroute Noord-Holland’ kunnen er zonnepanelen komen bij het knooppunt Diemen langs de A1 en A9 en op de geluidschermen aan de noordkant van de A1 bij Diemen Noord. Verder ziet het college mogelijkheden voor twee zonnevelden: in de Spoordriehoek en in de lussen van op- en afritten bij de Gooiseweg. Alles bij elkaar kan er met zonne-energie stroom voor zo’n 4.400 huishoudens worden opgewekt.

Belangrijk dat inwoners meeprofiteren van duurzame energie

Het college heeft ook spelregels vastgesteld voor initiatiefnemers en/of projectontwikkelaars van toekomstige wind- en zonne-energieprojecten in Diemen. In die spelregels is vastgelegd dat een bedrijf of een burger-energiecoöperatie ook naar mogelijkheden moet zoeken om inwoners te laten meeprofiteren. Het college ziet graag dat de deelname van inwoners in de vorm van (energie)coöperaties en/of gebiedsfondsen rond de 50% ligt. Met een gebiedsfonds kunnen energieopbrengsten ten goede komen aan maatschappelijke doelen in de buurt zoals een sportclub, wijkvereniging of natuurontwikkeling.

Informatiebijeenkomst over het MER op 10 januari

Woensdag 10 januari 2024 organiseert gemeente Diemen samen met Antea Group een informatiebijeenkomst over het concept MER. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Theater de Omval in Diemen. De zaal is open vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur.

Van 8 december tot en met 31 januari 2024 is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het concept MER. Deze periode is verlengd in verband met feest- en vrije dagen in december. Het MER en een samenvatting van de conclusies zijn vanaf 8 december te vinden op de website www.diemen.nl/res. Hier staat ook een duidelijke uitleg over het indienen van een zienswijze. De concept MER ligt in deze periode ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Inwoners van gemeente Diemen ontvangen in de week van 10 december een brief van de gemeente die hen informeert over het MER en attent maakt op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen